รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหน่วย
ลงทุนที่ถือ
ร้อยละ
ของหน่วยลงทุน
ที่ออกจำหน่าย
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 377,562,900 6.52
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 353,257,824 6.10
4. สำนักงานประกันสังคม 232,090,100 4.01
5. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 225,074,300 3.89
6. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 168,808,600 2.92
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 160,837,000 2.78
8. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 143,033,100 2.47
9. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 97,900,000 1.69
10. นายคีรี กาญจนพาสน์ 91,703,580 1.58

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561