รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหน่วย
ลงทุนที่ถือ
ร้อยละ
ของหน่วยลงทุน
ที่ออกจำหน่าย
1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 397,813,100 6.87
3 สำนักงานประกันสังคม 204,830,000 3.54
4 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 200,000,000 3.46
5 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 175,677,600 3.04
6 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 168,808,600 2.92
7 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 160,837,000 2.78
8 CHASE NOMINEES LIMITED 131,385,224 2.27
9 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 113,640,700 1.96
10 AIA TH-EQ3-P 105,400,000 1.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560