มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ส.ค. 2561 66,292,836,532.95 11.4535
31 ก.ค. 2561 66,966,227,061.66 11.5698
30 มิ.ย. 2561 66,568,688,221.13 11.5011
31 พ.ค. 2561 66,203,510,777.08 11.4380
30 เม.ย. 2561 66,962,703,412.65 11.5692
31 มี.ค. 2561 66,588,035,718.29 11.5045
28 ก.พ. 2561 66,256,131,135.12 11.4471
31 ม.ค. 2561 67,028,787,769.74 11.5806
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค 2560 66,612,031,087.68 11.5086
30 พ.ย 2560 66,474,106,693.06 11.4848
31 ต.ค 2560 67,208,578,763.40 11.6117
30 ก.ย. 2560 66,808,532,654.82 11.5425
31 ส.ค. 2560 66,473,090,865.64 11.4846
31 ก.ค. 2560 67,154,026,735.60 11.6022
30 มิ.ย. 2560 66,743,676,788.62 11.5313
31 พ.ค. 2560 66,595,934,680.44 11.5058
30 เม.ย. 2560 67,401,863,336.29 11.6451
31 มี.ค. 2560 67,025,821,163.77 11.5801
28 ก.พ. 2560 66,711,637,416.76 11.5258
31 ม.ค. 2560 67,411,460,412.52 11.6467
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค 2559 67,012,707,311.09 11.5778
30 พ.ย 2559 66,617,865,874.25 11.5096
31 ต.ค 2559 67,302,219,056.01 11.6278
30 ก.ย 2559 66,909,183,101.32 11.5599
31 ส.ค 2559 66,325,195,842.97 11.4590
31 ก.ค 2559 67,152,904,125.92 11.6020
30 มิ.ย. 2559 66,743,669,402.45 11.5313
31 พ.ค. 2559 66,167,502,633.86 11.4318
30 เม.ย. 2559 67,115,575,528.68 11.5956
31 มี.ค. 2559 66,783,595,249.88 11.5382
29 ก.พ. 2559 65,631,659,207.56 11.3392
31 ม.ค. 2559 66,342,815,066.88 11.4621
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2558 65,982,549,514.26 11.3998
30 พ.ย. 2558 65,513,392,022.53 11.3188
31 ต.ค. 2558 66,176,354,520.95 11.4333
30 ก.ย. 2558 65,806,410,079.92 11.3694
31 ส.ค. 2558 65,301,287,742.65 11.2821
31 ก.ค. 2558 65,923,625,498.94 11.3897
30 มิ.ย. 2558 65,562,449,238.73 11.3273
31 พ.ค. 2558 65,337,967,030.81 11.2885
30 เม.ย. 2558 65,805,986,831.67 11.3693
31 มี.ค. 2558 65,488,368,814.60 11.3145
28 ก.พ. 2558 64,959,038,262.66 11.2230
31 ม.ค. 2558 65,628,645,835.44 11.3387
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2557 65,315,120,970.82 11.2845
30 พ.ย. 2557 64,749,985,672.53 11.1869
31 ต.ค. 2557 65,317,130,411.85 11.2849
30 ก.ย. 2557 64,980,631,445.41 11.2267
31 ส.ค. 2557 64,395,059,719.26 11.1256
31 ก.ค. 2557 65,390,388,821.16 11.2975
30 มิ.ย. 2557 65,098,482,173.68 11.2471
31 พ.ค. 2557 64,814,658,442.12 11.1981
30 เม.ย. 2557 65,403,949,521.62 11.2999
31 มี.ค. 2557 65,104,505,694.25 11.2481
28 ก.พ. 2557 64,482,142,205.91 11.1406
31 ม.ค. 2557 65,025,864,277.16 11.2346
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธ.ค. 2556 64,682,313,612.44 11.1752
30 พ.ย. 2556 64,047,139,152.68 11.0655
31 ต.ค. 2556 64,650,866,473.48 11.1698
30 ก.ย. 2556 64,330,745,501.17 11.1145
31 ส.ค. 2556 64,330,421,646.53 11.1144
31 ก.ค. 2556 63,994,311,833.38 11.0563
30 มิ.ย. 2556 63,692,510,940.13 11.0042
31 พ.ค. 2556 62,917,312,414.61 10.8703
30 เม.ย. 2556 62,653,820,998.39 10.8247