คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
MD&A ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 61/62 218 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 61/62 470 Kb.
MD&A ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 60/61 472 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 60/61 216 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 60/61 480 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 60/61 493 Kb.
MD&A ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 59/60 473 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 59/60 454 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 59/60 449 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 59/60 199 Kb.
MD&A ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 58/59 461 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 58/59 338 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 58/59 170 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 58/59 239 Kb.
MD&A ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 57/58 614 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 57/58 527 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 57/58 242 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 57/58 242 Kb.
MD&A ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 56/57 239 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 56/57 227 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 56/57 229 Kb.
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 56/57 352 Kb.